63 நாயன்மார்கள்

 சிவத் தொண்டு ஆற்றிய அறுபத்தி மூன்று தமிழ் பெருமக்கள் வரலாறு ஒரு சிறு பார்வை (அதாவது நாயன்மார்களின் வரலாறு)
 
 1. அதிபத்த நாயனார் 
 2. அப்பூதியடிகள் நாயனார் 
 3. அமர்நீதி நாயனார்
 4. அரிவாட்டாய நாயனார்
 5. ஆனாய நாயனார் 
 6. இசைஞானியார் நாயனார் 
 7. இடங்கழி நாயனார்
 8. இயற்பகை நாயனார்
 9. இளையான்குடி மாறநாயனார்
 10. உருத்திர பசுபதி நாயனார்
 11. எறிபத்த நாயனார்
 12. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார்
 13. ஏனாதி நாத நாயனார்
 14. ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்
 15. கணநாத நாயனார்  
 16. கணம்புல்ல நாயனார்
 17. கண்ணப்ப நாயனார்
 18. கலிய நாயனார்
 19. கழறிற்றறிவார் நாயனார்
 20. கழற்சிங்க நாயனார்
 21. காரி நாயனார்
 22. காரைக்கால் அம்மையார்
 23. குங்கிலியக்கலய நாயனார்
 24. குலச்சிறை நாயனார்
 25. கூற்றுவ நாயனார்  
 26. கலிக்கம்ப நாயனார்
 27. கோச் செங்கட் சோழ நாயனார்  
 28. கோட்புலி நாயனார்
 29. சடைய நாயனார்  
 30. சண்டேசுவர நாயனார் 
 31. சத்தி நாயனார் 
 32. சாக்கிய நாயனார்  
 33. சிறப்புலி நாயனார் 
 34. சிறுத்தொண்ட நாயனார்  
 35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் 
 36. செருத்துணை நாயனார்  
 37. சோமாசிமாற நாயனார் 
 38. தண்டியடிகள் நாயனார் 
 39. திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் 
 40. திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்
 41. திருநாவுக்கரசு நாயனார் 
 42. திருநாளைப் போவார் நாயனார்  
 43. திருநீலகண்ட நாயனார் 
 44. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்
 45. திருநீலநக்க நாயனார்
 46. திருமூலர்  
 47. நமிநந்தியடிகள் நாயனார்
 48. நரசிங்கமுனையரைய நாயனார்
 49. நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்
 50. நேச நாயனார் 
 51. புகழ்ச்சோழ நாயனார்
 52. புகழ்த்துணை நாயனார் 
 53. பூசலார் நாயனார்
 54. பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார்
 55. மங்கையர்க்கரசியார் நாயனார்
 56. மானக்கஞ்சாற நாயனார்  
 57. முருக நாயனார்
 58. முனையடுவார் நாயனார் 
 59. மூர்க்க நாயனார்
 60. மூர்த்தி நாயனார்  
 61. மெய்ப்பொருள் நாயனார்
 62. வாயிலார் நாயனார் 
 63. விறன்மிண்ட நாயனார்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Follow and Join with US

தினமும் எங்கள் வாசகர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் பல்வேறு செய்திகளை பெறுகின்றனர் நீங்களும் இணைத்து எங்களை வழி நடத்துங்கள்