யோகாசனம்

 1. யோகக்கலை ஒருஅறிமுகம்
 2. யோகக்கலையின்வரலாறு
 3. பதஞ்சலியோகசூத்திரம் ஒரு சிறு விளக்கம்
 4. யோகத்தின்எட்டுஅங்கங்கள்
 5. இயமம்
 6. யோகங்களின்பத்துஇயமங்கள்
 7. நியமம்ஒரு சிறுபார்வை
 8. ஆசனம்அல்லதுயோகாசனம்
 9. ஆசனப்பயிற்சி
 10. பத்மாசனம்
 11. வீராசனம்
 12. யோகமுத்ரா
 13. உத்தானபாத ஆசனம்
 14. விபரீதகரணி
 15. மச்சாசனம்
 16. சலபாசனம்
 17. தனுராசனம்
 18. சவாசனம்
 19. மயூராசனம்
 20. சர்வாங்காசனம்
 21. பிராணயாமா அல்லதுபிராணயாமம்
 22. பதஞ்சலியின் யோகசூத்திரங்கள்
 23. மருத்துவத்தில்பிராணாயாமம்
 24.  பிராணாயாமம்செய்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள் மற்றும் சில எச்சரிக்கைகள்
 25. பத்மாசனம்
 26. யோக முத்ரா
 27. பத்தபத்மாசனம்
 28. ஜானுசிரசாசனம்
 29. ஸ்சிமோத்தனாசனம்
 30. பூர்வதாசனம்
 31. உஷ்ட்ராசனம்
 32. கோமுகாசனம்
 33. தண்டாசனம்
 34. மஹா முத்ரா
 35. பத்த கோணாசனம்
 36. வக்ராசனம்
 37. வீராசனம்
 38. சப்த வீராசனா
 39. அர்த்த மத்ஸ்யேந்திர ஆசனம்
 40. தாடாசனம்
 41. விருக்ஷாசனம்
 42. உட்கட்டாசனம்
 43. கோணாசனம்
 44. திரிகோணாசனம்
 45. பரிவ்ரத திரிகோணாசனம்
 46. பார்ச்வ கோணாசனம்
 47. பரிவ்ரத பார்ச்வ கோணாசனம்
 48. அர்த்தகடி சக்கராசனம்
 49. பாத ஹஸ்தாசனம்
 50. ராஜகபோதாசனம்
 51. வீரபத்ராசனம் - 1
 52. வீரபத்ராசனம் - 2
 53. வீரபத்ராசனம் - 3
 54. தாளாசனம்
 55. புஜங்காசனம்
 56. அர்த்த பத்தபத்மோத்தனாசனம்
 57. வாதாயநாசனம்
 58. கருடாசனம்
 59. உத்தித ஹஸ்த பாதாங்குஸ்தாசனம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக